Voedingscoaching op maat              

 Gezond eten met gezond verstand!

Algemene voorwaarden Maarii Health


ARTIKEL 1: DEFINITIES

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Voedingsdeskundige: Alexandra Siebenga, in het bezit van een Nederlands diploma Voedingsdeskundige, handelend als zelfstandige onder de naam Maarii Health;
Cliënt: degene aan wie door de voedingsdeskundige advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt eventueel naar de voedingsdeskundige is verwezen;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voedingsdeskundige wordt uitgeoefend:
Huis te Landelaan 38, 2283 SG Rijswijk.  Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt op de hoogte gesteld.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMST

De begeleiding geschiedt volgens een vooraf met de cliënt overeengekomen begeleidingstraject op het gebied van voedings- en/of dieetadvies. Voor de begeleidingsconsulten worden afspraken gemaakt over tijd, plaats en duur van elk consult. Omdat de praktijk aan huis wordt gehouden, wordt de cliënt verzocht niet eerder dan 10 minuten voor gemaakte afspraak tijd aanwezig te zijn.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de voedingsdeskundige uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uit gesloten. Bij afname van een totaalpakket moeten de consulten binnen 1 jaar na startdatum afgenomen worden. Consulten die na 1 jaar nog niet zijn afgenomen worden niet terugbetaald maar zullen komen te vervallen.

ARTIKEL 3: TARIEVEN

Voor de behandeling aanvangt deelt de voedingsdeskundige de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven (incl. btw) er gelden. Maarii Health is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren na het afsluiten van de overeenkomst. Op 1 maart van elk kalenderjaar kan er een tariefwijziging plaatsvinden.

ARTIKEL 4: BETALING

De betaling dient door de cliënt aan Maarii Health contant, per pin of via bankoverschrijving te geschieden aan het einde van het consult bij losse consulten en bij pakketten vooraf bij intake. De cliënt ontvangt bij betaling een kwitantie.

ARTIKEL 5: VERHINDERING

Bij verhindering  van de gemaakte afspraak dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan Maarii  Health door te geven. Als een consult niet minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd, is Maarii  Health gerechtigd de kosten voor het consult in rekening te brengen. Indien de gemaakte afspraak op een maandag is, gaat de termijn van 24 uur in op de voorgaande vrijdag - 18.00 uur

ARTIKEL 6: OVERMACHT

Maarii  Health heeft het recht de overeengekomen consulten op te schorten indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen omstandigheden welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, zoals ziekte. Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

ARTIKEL 7: DOORVERWIJZING ARTS

Als het overgewicht of ondergewicht van de cliënt een medische of psychische oorzaak heeft, of als er sprake is van extreem overgewicht of ondergewicht, verwijst de voedingsdeskundige de cliënt door naar een arts. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

De voedingsdeskundige/gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. De verwijzende arts is op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

ARTIKEL 8: ONTBINDING OVEREENKOMST

De voedingsdeskundige is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever, naar het oordeel van de voedingsdeskundige, niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt.

Indien de voedingsdeskundige/gewichtsconsulent tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

Het advies van de voedingsdeskundige is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Maarii  Health sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Met dien te verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingsdeskundige verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten e.d., door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsdeskundige nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Maarii  Health om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Maarii l Health ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste 2x het tarief van 1 consult. Maarii  Health is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekende en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Consulent kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen in de praktijk van de voedingsdeskundige.

Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in e-mailberichten, offertes en overeenkomsten van Maarii Health binden de voedingsdeskundige niet.

 

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM

De voedingsdeskundige behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsdeskundige verstrekt zijn.